WHISTLEBLOWING U NÁS

V návaznosti na přijetí zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění (dále jen „Zákon“), si Vás níže dovolujeme informovat o našem vnitřním oznamovacím systému a případných dalších možnostech, jak oznámit možné protiprávní jednání v případech, které Zákon stanoví.

 

Pro lepší přehlednost jsme připravili tuto informaci v podobě otázek a odpovědí, abyste snadněji nalezli to podstatné, co byste o „whistleblowingu“ měli vědět.

 

1.       Na jaké protiprávní jednání mohu upozornit v oznámení?

Dle Zákona lze podat oznámení ohledně takového protiprávního jednání, které má buď znaky trestného činu, nebo přestupku, za který může být uložena pokuta, jejíž horní hranice je dle příslušných právních předpisů alespoň ve výši 100.000 Kč.

 

Dále lze oznámení podat rovněž v případech, kdy by se mělo jednat o protiprávní jednání, kterým by byl porušen samotný Zákon, případně jiný právní předpis ČR / předpis Evropské unie – v obou případech však pouze takový právní předpis, který upravuje oblasti výslovně stanovené v §2 odst. 1 písm. d) Zákona.

 

2.       Kde mohu podat oznámení?

Oznámení je možné podat v rámci vnitřního oznamovacího systému naší společnosti, který detailněji popisujeme níže v odpovědi na otázku č. 3.

 

Případně můžete učinit oznámení přes oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti, a to způsobem a za podmínek, jak se uvádí na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti dostupných na odkazu: oznamovatel.justice.cz

 

Budeme však rádi, pokud nám projevíte důvěru využitím našeho vnitřního oznamovacího systému a umožníte nám tak, abychom sami mohli prověřit, zda došlo k jednání, které by skutečně mohlo mít charakter protiprávního jednání – a dle toho přijmout také adekvátní opatření na naší straně.

 

3.       Jak mohu podat oznámení u Vaší společnosti?

U naší společnosti máte možnost podávat oznámení písemně, ústně a v případě Vašeho zájmu i osobně.

 

V případě písemné varianty, prosím, abyste podali oznámení

 •   buď prostřednictvím programu Etika podnikání AAM, který je vyžíván v rámci společnosti pro anonymní oznámení neetického jednání, a který bude nyní užíván i pro účely oznámení o podezření na protiprávní jednání ve smyslu Zákona (kdy je však potřeba uvést v takovém oznámení své základní osobní údaje), a to prostřednictvím odkazu: http://aam.alertline.com

 

Pokud byste preferovali ústní variantu, můžete oznámení podat také telefonicky prostřednictvím programu Etika podnikání AAM, a to dle následujících kroků:

 • nejprve zadejte bezplatné telefonní číslo 00-800-222-55288

 • po vyzvání zadejte 877-846-8912

 

Pro případ, že byste chtěli učinit oznámení osobně, je tak možné učinit na základě předchozího vyžádání a domluvy s interní příslušnou osobou, která by si s Vámi domluvila den a čas pro podání oznámení, a to tak, aby se tak stalo během 14 dnů ode dne Vaší žádosti o osobní podání oznámení.

 

4.       Patřím mezi osoby, které mohou podat oznámení u Vaší společnosti?

Našeho vnitřního oznamovacího systému můžete využít, pokud pro naši společnost vykonáváte (byť zprostředkovaně):

 • závislou práci v základním pracovněprávním vztahu, tedy v pracovním poměru či na základě dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti;

 • dobrovolnickou činnost;

 • odbornou praxi či stáž.

 

V této souvislosti si Vás dovolujeme informovat, že naše společnost se v souladu s § 9 odst. 2 Zákona rozhodla vyloučit oznámení od osob, které pro naši společnost vykonávají, byť zprostředkovaně:

 • samostatnou výdělečnou činnost;

 • práva spojená s účastí ve společnosti (např. v roli společníka Společnosti);

 • funkci člena orgánu společnosti;

 • úkoly v rámci činnosti společnosti, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet;

 • správu svěřenského fondu;

 • práva a povinností vyplývající ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

 

5.       Mohu u Vaší společnosti podat anonymní oznámení?

Zákon, kterým se naše společnost plně řídí, Vám umožňuje podávat pouze oznámení, ze kterých bude zřejmá Vaše totožnost – v opačném případě se nebude jednat o oznámení ve smyslu Zákona a naše společnost je proto bude nucena odložit (s tím, že o tomto postupu a případné nápravě v podobě výzvy k doplnění nezbytných osobních údajů Vás budeme moci informovat jen v případě, že budeme mít alespoň Vaši e-mailovou adresu či zpáteční adresu u oznámení podaných v listinné formě).

Pro úplnost bychom Vás rádi ujistili, že ačkoli oznámení musí být vždy ztotožnitelné, Vaše totožnost bude známa výlučně interní příslušné osobě.

 

6.       Na koho se ve Vaší společnosti mohu obrátit s dalšími dotazy?

Nejen s oznámeními, ale také s veškerými dotazy, které se budou týkat například formy a obsahu oznámení, postupu při jejich posouzení ze strany naší společnosti či rozsahu ochrany, která Vám z tohoto titulu vzniká, anebo naopak sankcí hrozících za porušení Zákona (například při vědomě nepravdivém oznámení) se můžete obrátit na interní příslušnou osobu.

Jak vyplývá z výše uvedeného, interní příslušnou osobou se v naší společnosti stal zaměstnanec pracující na pozici HR Manager, kterého lze kontaktovat ve věcech whistleblowingu na telefonním čísle +420 724 959 295 k němuž má přístup pouze interní příslušná osoba – s tím, že domluva na osobním oznámení je možná v pracovních dnech v běžné pracovní době, tj. v čase od 9 h do 14 h.

 

POZOR:V případě dovolené, pracovní neschopnosti či jiných překážek v práci, v jejichž důsledku by interní příslušná osoba nebyla k zastižení, je nutné buď vyčkat na návrat interní příslušné osoby zpět na pracoviště, nebo využít jiný způsob podání oznámení.

 

 

Věříme, že výše uvedená informace Vám srozumitelnou formou osvětlila principy implementace whistleblowingu v naší společnosti.

 

 Upozornění dle zákona č 171/2023 Sb. Zákon o ochraně oznamovatelů, část čtvrtá,

Přestupky, §23 Vědomě nepravdivé oznámení: Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že podá vědomě nepravdivé oznámení, za něž lze uložit pokutu do 50 000 Kč.Oslavany 31. 7. 2023

 

 

Metaldyne Oslavany, spol. s r. o.

Ing. Čestmír Weishäupl, MBA, jednatel